Newsletter

Jeśli chcą Państwo otrzymywać najnowsze informacje, prosimy podać adres e-mail.
dodaj do newslettera

OWWZ

 

Ogólne Warunki Wykonania Zlecenia

 

Niniejsze zamówienie może zostać zrealizowane wyłącznie w oparciu o poniżej wskazane warunki, zwane dalej OWWZ (Ogólne Warunki Wykonania Zamówienia), których treść zamieszczona jest na korporacyjnej stronie pod adresem www.chemoservis.pl/owwz, a Dostawca traktuje je jako integralną część każdego zamówienia i zobowiązuje się realizować zamówienie zgodnie z tymi postanowieniami.

§1

 1. Za niewykonanie lub za nieterminowe wykonanie dostawy w odniesieniu do terminu realizacji/ terminu dostawy, Zamawiający może naliczyć kary umowne w wysokości 0,5% wartości ogółem określonej w zamówieniu materiałowym za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. Wartość naliczonych kar zostanie potrącona przez Zamawiającego z najbliższej faktury Dostawcy.
 2. Za opóźnienie w dostarczeniu wymaganych atestów lub innych dokumentów, o których mowa w §2 ust. 2, Zamawiający może naliczyć kary umowne w wysokości 0,5% wartości ogółem określonej w zamówieniu materiałowym za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia liczony od dnia uzgodnionego na dostarczenie atestów. Jeżeli ten termin nie został wcześniej ustalony to uznaje się, że jest nim dzień dostawy. Wartość naliczonych kar zostanie potrącona przez Zamawiającego z najbliższej faktury Dostawcy.
 3. Zamawiający może odstąpić od zamówienia/umowy z przyczyn dotyczących Dostawcy, przez które rozumie się w szczególności:

a)  opóźnienie w realizacji dostaw, przekraczające 10 dni w stosunku do terminu realizacji,
b) nieuzasadnioną przerwę w realizacji dostaw przez Dostawcę, powstałą bez uzgodnienia z pełnomocnym przedstawicielem Zamawiającego, przekraczającą 5 dni,
c)  powtarzające się przypadki (dwukrotnie) dostaw elementów niezgodnie z dokumentacją oraz warunkami technicznymi i normami jakościowymi, obarczonych wadami, utrudniającymi lub uniemożliwiającymi ich montaż i odbiór  przez Zamawiającego/Inwestora, niekompletne lub zawierające braki ilościowe.

§2

 1. Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia materiałów do Zamawiającego w dni robocze w godzinach od 8:00 do 13:00, o ile mocą odrębnych ustaleń nie wskazano innego miejsca dostaw względnie innych godzin dostaw. O planowanej dostawie Dostawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego z jednodniowym wyprzedzeniem wraz z podaniem rodzaju transportu i jeżeli nie będzie to kompletna dostawa, to określenie rodzaju dostarczanych elementów w celu ewentualnego zabezpieczenia przez Zamawiającego potrzebnego sprzętu do rozładunku. Zamawiający przystąpi do rozładunku dostaw, które będą rozmieszczone na środku transportu w sposób umożliwiający do nich dostęp, tj. bez konieczności przekładania pozostałych materiałów nie zamawianych przez Zamawiającego. W innym przypadku Zamawiający obciąży dostawcę kosztami dodatkowego rozładunku i załadunku materiałów nie stanowiących dostaw dla Zamawiającego. W przypadku dostarczenia materiałów określonych w zamówieniu materiałowym w innych godzinach niż to określono w zdaniu pierwszym jak wyżej, Zamawiający obciąży Dostawcę kosztami pracy ludzi i sprzętu zaangażowanego do rozładunku materiałów.
 2. Dostawca, do dostarczanych materiałów dołączy wymagane dokumenty (atesty lub deklaracje zgodności itp.). Dopuszcza się możliwość wysłania tych dokumentów wyprzedzająco drogą elektroniczną (faxem, e-mailem) na numer lub adres przedstawiciela Zamawiającego. Jeżeli Dostawca nie zapewni, by zrealizowane dostawy zawierały stosowne dokumenty, Zamawiający według swojego wyboru, może nie przyjąć dostawy a kosztami zwrotu i ponownej dostawy zostanie obciążony Dostawca lub przyjmie dostawę  i kary będą liczone wg §1 ust. 2.

§3

W innych przypadkach niż to określono w §1, Zamawiający może odstąpić od zmówienia/umowy na warunkach określonych w kodeksie cywilnym.
 

 1. Z tytułu odstąpienia od zamówienia/umowy przez Zamawiającego, Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości ogółem określonej w zamówieniu materiałowym.
 2. Zamawiający może żądać zapłaty kary umownej, chociażby nie poniósł szkody.
 3. Z tytułu odstąpienia od zamówienia/umowy przez Dostawcę, Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości ogółem określonej w zamówieniu materiałowym. Kary umowne kumulują się.
 4. Zastrzega się, iż Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.

§4

 1. Do zawarcia umowy między stronami dochodzi z chwilą przystąpienia przez Dostawcę do realizacji zamówienia.
 2. Przystąpienie przez Dostawcę do realizacji zamówienia oznacza, iż strony zawarły umowę o treści określonej w zamówieniu, a brak otrzymania przez Zamawiającego pisemnego wyraźnego oświadczenia o nie przyjęciu zamówienia do realizacji w terminie 2 dni od jego otrzymania, poczytuje się za bezwarunkowe zaakceptowanie przez Dostawcę wszystkich warunków określonych w zamówieniu oraz OWWZ.
 3. Jeżeli zamówienie Zamawiającego jest złożone w odpowiedzi na ofertę Dostawcy, wprowadzające jakiekolwiek zastrzeżenia (bez względu na ocenę stopnia ich istotności) do oferty lub uzupełnienia zmieniające treść oferty, poczytuje się za przyjęcie oferty. W takim wypadku strony wiąże umowa o treści określonej w ofercie, z uwzględnieniem zastrzeżeń (uzupełnień) zawartych w odpowiedzi na nią, tj. zgodnie z warunkami zawartymi w zamówieniu. Jeżeli Dostawca, w terminie 2 dni od otrzymania zamówienia Zamawiającego nie prześle Zamawiającemu pisemnego wyraźnego oświadczenia o nie przyjęciu zamówienia do realizacji na warunkach przedstawionych jak w zamówieniu, nadto jeżeli Dostawca nie sprzeciwił się włączeniu zastrzeżeń do umowy, poczytuje się za bezwarunkowe zaakceptowanie przez Dostawcę wszystkich warunków określonych w zamówieniu oraz OWWZ .
 4. W przypadku określonym w § 4 ust. 3 odwołanie oferty przez Dostawcę, jest możliwe wyłącznie przed terminem wysłania przez Zamawiającego do Dostawcy zamówienia będącego odpowiedzią na ofertę. Po tym terminie odwołanie oferty, bez pisemnej zgody Zamawiającego na jej odwołanie, nie wiąże Zamawiającego, nadto Zamawiający może żądać wykonania umowy zgodnie ze złożonym zamówieniem.

 


Zaufali nam

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie, KRS 0000287238, NIP 549-19-11-468, REGON 070889223. Kapitał zakładowy opłacony w całości: 20.006.000 PLN.
Copyright © CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Projekt i wykonanie www.6sense.pl